• Občina Grosuplje se je v letu 2011 prijavila na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije za nujno potrebno ureditev kanalizacijskega omrežja ter rekonstrukcijo in povečanje kapacitet čistilne naprave v občini Grosuplje.
  • V decembru 2012 je bila Občini Grosuplje izdana odločba, s katero ji je bilo dodeljenih 14,7 milijona evrov.
  • 5. 7. 2013 – Občini Grosuplje in Ivančna Gorica podpisali pogodbo za izvedbo projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke.
  • Izvajalec gradnje podjetje Riko je z deli pričel avgusta 2013.
  • Investicija se izvaja na območju Grosupljega, Šmarja – Sapa, Spodnjega Blata, Gatine in Ponove vasi – Št Jurija.
  • Na območju občine Grosuplje poteka izgradnja 14.644 metrov nove kanalizacije, 7 črpališč in 3 zadrževalnih bazenov, ter nadgradnja obstoječe centralne čistilne naprave Grosuplje iz sedanje kapacitete 10.000 populacijskih enot na 20.000 populacijskih enot.
  • 22. 5. 2014 so si potek in napredovanje del za izgradnjo kanalizacije in nadgradnjo centralne čistilne naprave v občini Grosuplje ogledali tudi predstavniki Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Šlo je za reden pregled projektov, ki se financirajo iz evropskih skladov, s strani Evropske komisije. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot primer dobre prakse izpostavila projekt izgradnje kanalizacije in nadgradnje centralne čistilne naprave v naši občini.
  • Vsa dela na kanalizacijskih vodih in čistilni napravi bodo predvidoma zaključena do poletja 2014, poskusno obratovanje čistilne naprave bo nato trajalo 12 mesecev.
  • Z novim kanalizacijskim sistemom, ki bo zgrajen vodotesno, bo preprečeno uhajanje odpadnih voda v tla in naprej v podtalnico. Del kanalizacijskega sistema pa je tudi nova čistilna naprava, ki bo omogočila optimalno čiščenje.
  • Ob koncu investicije bo na kanalizacijo s čiščenjem na čistilni napravi na novo priključenih cca. 1900 prebivalcev. Poleg tega bo učinek čiščenja po novem ustrezen še za cca. 9.800 prebivalcev, ki so sicer že danes priključeni na čistilno napravo, na centralni čistilni napravi pa se bodo čistile tudi greznične gošče in mulji iz malih čistilnih naprav še cca. 5.500 prebivalcev.
  • Celotna vrednost tega dela projekta znaša 21.552.324 evrov in ga delno financirajo Republika Slovenija, Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« in Občina Grosuplje.