• Uredili bomo sprehajališče in rekreacijske površine na Koščakovem hribu v Grosupljem;
  • Zgradili bomo večnamenski športni park nasproti Sončnih dvorov;
  • Zgradili bomo rekreacijsko cono na Zavrhu v KS Sp. Slivnica;
  • Nadaljevali bomo z gradnjo večnamenskih igrišč po ostalih krajevnih skupnostih;
  • Uredili bomo evropsko pešpot E6 skozi našo občino ter pričeli z aktivnostmi za ureditev evropskega centra pohodništva pešpoti E6;
  • Uredili bomo družinsko kolesarsko pot po občini kot del bodoče regijske kolesarske povezave do Ljubljane.